Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Friesland
 
28 april 2020
Ledenraad in crisistijd
Geachte collega,

Vanwege de opgelegde maatregelen rondom het coronavirus zal de Ledenraad van 13 mei 2020 niet fysiek kunnen plaatsvinden. Op de agenda van de Ledenraad staan echter wel een aantal belangrijke punten besluitvormend geagendeerd: het financieel verslag en inhoudelijk jaarverslag, de herbenoeming van Jet van Leeuwen als bestuurslid van de FHV en het verslag van de Ledenraad van 3 maart 2020. Graag willen we jullie informeren hoe we omgaan met deze onderwerpen.

Besluitvorming via elektronische communicatie
Tijdens de statutenwijziging in 2018 is de mogelijkheid opgenomen om via elektronische communicatie tot besluitvorming te komen. Aangezien verplaatsing van de Ledenraad na 3 juni geen zekerheid biedt of deze alsnog door kan gaan, heeft het bestuur besloten om besluitvorming via elektronische communicatie te laten plaatsvinden. 

Besluitenlijst
Om op de besluiten die op de agenda staan te reageren, wordt aan de afgevaardigde van iedere Hagro verzocht om hierop te reageren. Dit kan door middel van het invullen van de korte besluitenlijst die u hieronder aantreft.  U wordt verzocht om uiterlijk 13 mei 2020 de besluitenlijst in te vullen.  

BESLUITENLIJST (in te vullen door de Hagro afgevaardigde)
 
Via de linken in onderstaande tekst worden de bijbehorende stukken meegezonden. 

1. Inhoudelijk jaarverslag
Het inhoudelijk jaarverslag 2019 en de verkorte versie van het jaarverslag. Het kringbestuur heeft ingestemd met deze stukken en legt deze ter besluitvorming voor aan de leden
 
2. Financieel jaarverslag
Het concept financieel jaarverslag 2019, een voorlegger van de penningmeester en een verklaring van de kascommissie. Het kringbestuur heeft ingestemd met deze stukken en legt deze ter besluitvorming voor aan de leden
 
3. Herbenoeming Jet van Leeuwen
Jet van Leeuwen heeft besloten haar termijn te verlengen in het kringbestuur FHV.
Als bestuurslid beheert zij de portefeuilles: Contactpersoon Regio Noord,
Ouderenzorg, Friese Apothekers, Acute zorg (2e portefeuillehouder) en GGZ (2e portefeuillehouder). Het bestuur legt de herbenoeming besluitvormend voor aan de leden.
 
4. Verslag van de Ledenraad van 3 maart 2020
Het verslag van de Ledenraad van 3 maart 2020 vindt u hier. Mocht u vragen hebben, dan kunnen deze bij de opmerkingen worden geplaatst. U zult dan per mail een reactie ontvangen. Datzelfde geldt voor wijzigingsvoorstellen. Wel horen wij graag of u met inbegrip van eventuele vragen of wijziging kunt instemmen met de verslaglegging. Indien er veel opmerkingen zijn of dat de besluitvorming niet met meerderheid kan plaatsvinden, dan zal dit worden meegenomen en het onderwerp (met eventuele aanpassingen) opnieuw geagendeerd worden voor de volgende Ledenraad. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien u allemaal graag, in goede gezondheid, op de eerstvolgende Ledenraad.

Hartelijke groet, 
Karin Groeneveld

Voorzitter LHV Huisartsenkring Friesland
LHV-Huisartsenkring Friesland
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringfriesland@lhv.nl  |  friesland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op